TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 16 - 33
TMS 2: 39 - 58
TMS 3: 66 - 85
TMS 4: 111 - 129
TMS 5: 149 - 168
TMS 6: 194 - 212
TMS 7: 218 - 235
TMS 8: 241 - 258
TMS 9: 264 - 283
TMS 10: 297 - 316
TMS 11: 322 - 341
TMS 12: 381 - 400
TMS 13: 412 - 429
TMS 14: 435 - 453

MISFTWKYSIFQVIQIFIIICYFLQFLFCIGFGYNDVTINILQYELLLIFLWSLFSAIHESGTFNLYVLFLYMLCVFIYS
RIFLDIYGLFNWTWADKYNDFIFPINVQFQILILLTFSLLFMHLGCLMGRKYLSYRKINFEYSRYLDKISTFLFLFSVPG
TFIKYLIQFKAVLEHGYLAVYDGTIANLKYPIWTTGAISIFEFSYCLFLASKPSKKKFFIISSIFFALRIADVLKGGRSK
LFLPIIFLLWYYYSFYSEQQKQKIGKLLLISIVCIILSQVLLEFRRGDVDTGYDSDLFMMFFSQQGVSLLVFAYMIFYKS
TFVNTGLPYILYPLSLTSTFEGQSMEFVEQTNSLGHRLTYFLAPDAYLGGEGVGSSFLGEFWDLGLIGFLLMSFLAGYII
RYFEKSVRNTRVIMFLAFILVPNIVYMPRASFFPSLINILIFLFFYSLILYVPKLKIKFI
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13
TMS: 14