TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 24
TMS 2: 32 - 52
TMS 3: 79 - 99
TMS 4: 125 - 145
TMS 5: 153 - 173
TMS 6: 177 - 197
TMS 7: 217 - 236
TMS 8: 256 - 274
TMS 9: 294 - 314
TMS 10: 334 - 352
TMS 11: 364 - 384
TMS 12: 388 - 408
TMS 13: 420 - 438
TMS 14: 442 - 462

MSILFSSILFSIATFFSRILGLFRDVLFAKYFGVSYELDAYFIAIMFPFFLRKVFGEGAMSSAFVPLYSEKSGEEKDKFL
SSVINGFSLIILALVILSYFFPELIINLFGAGSSHETKILAKKLLLITSPSIYFIFLWAISYSILNTNNKFFWPALTPSI
SNITIIIGTFLSTKYGIISPTIGFLIGSILMFFSIIKSIIKHKYYFTIKHFPHFLKLFFPTFMTMVVSQINTVVDMNVVS
FYDKGSISYLQYASRFYLLPYGLFAVSVSTVVLSKISNDRKNFNYHLNDALKTTLFFTIPSMVGLIFLSTPIIRFFYEHG
AFTSKDTLITSKILIAYTLGLPFYGIYSTISRSYHAIKNTKTPFIAATIVSLSNIILDIIFGLKYGPIGVALATSIAGII
GVLYLLFSVKTFPIKDFLKISLNSLIMLFVIYLTDFTDNEFWFLIQILIGILVYLIFSSIFYRDLIRRFLYARKK
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13
TMS: 14