TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKMKYLFLIGISLTALPMAAQETYEDTKLVENDLNGTARYVGMGGAMDALGADLSTISSNPAGLGLFRRSMATLSFGMVS
QQDGKNFRNGNKTNASFDQIGFVYTMRENRNSFLNIGFNYHKSRNFDYILSAAGGLKDASQNTQSFLKGIAGGDKDTQSK
FNIANDHGNLKGVDPRTSQLDNLYYNAFLANSNGQLARNTANAYVMNRANTGYIGEYDFNISGNINDRIYLGVTFGLHDV
HYKGVSEYAENLLNYKNENVGTVAINDERRITGTGFDVKIGAIFRPIESSPFRIGLSIATPTWYSLTTQNYTYLVNGTQY
QGYNPNYTTGASYDFKLYTPWKFGVSLGHTVGKYLALGASYEYADYGSMDNRINDGTHYSYFYDEYYEASHSDRAMNDHT
KETLKGVSTFKIGAEVKASPEFAIRLGYNYLSPMFNKNGFKNSLVDSYGTNYSSATDYTNWKATNRLTLGLGYAVKNFSV
DLAYQYSVTKGDFYPFMDSYGDFWSLNTNTNKIEKEAISNNANAVSVNNKRHQLLLTLGYRF
Create a helical wheel plot for a TMS: