TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKSKFFLYCTLYVISINCQSIETHNEISNDFNVQTKNFISNTNENSLLDTSLISQTQNATYITINGSTYLVPHTEHDLRL
AIYHAINANLWGDLSELIEIYQTLPNHQKQLVYMAQGLLERSRGYINKALTHMQRAYDINKEDLRVQLELARLYFEDYNN
RQSKKIFNSLAQSYELPNYTKGLINEYQSAINSQYKWQGNIGLSIGYDSNINQGNGIRQCVFNFMDTCVIYRNLPPPIGS
SYLGLNFDLSKRYALSDNNDLEISARFQGAKYSKTDSKALFLTDYSNFSSSAKISYIYRDSVKKVMLYPEFEILHKNKST
YYQSPSINLNTEIQLSRRLNLNSNFSFKWINYEGENKKYFEDYKQVNVGLGLVFEPSKNTFLYTNFDFYRNLYLTNYSSS
KEQSIRIGAYKYLSSGVYLHALAMYRDTKNDVANFLSFEPRHDNTKIAILSIGLPKISFKGVVPELRFKYIQNKSNIDFY
IYTQREISLNLNYSF
Create a helical wheel plot for a TMS: