TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 23 - 46
TMS 2: 58 - 81
TMS 3: 103 - 122
TMS 4: 134 - 153
TMS 5: 173 - 193
TMS 6: 197 - 216
TMS 7: 257 - 275
TMS 8: 279 - 297
TMS 9: 319 - 338
TMS 10: 350 - 368
TMS 11: 390 - 409
TMS 12: 413 - 432
TMS 13: 452 - 471
TMS 14: 483 - 503

MSEQEILKPKIKLSRTKNAVRNIYSGMFNKIFTIFFPFLIRTVLIKKIGIEYAGLNSLFSSVLQVLNLTELGFASAVVYS
MYKPIAEDDKDTICALLNFYKRVYFIIGLVILALGSAVMPFLPHLIKGNVPQDINIYVLYSIYLVNTSLSYLLFGYKNSL
LNAHQRRDVISNILTITQGLMNICQLFILVTIKNYYLYVLMMPIFTVLNNVMVGIETKRMFPEYSCKGKLDISVKKDIRK
KVAGLMISKLAQTSRNSFDSIFISAFLGLAMTTIYSNYLLVISAITGILNIVINSLQAGVGNTLQTETKEKNYENLKKFN
LLYTLFVGWCTTCMLCMYQSFMELWLGKDFLLPFGAVVLLCLYFYILKAGDINSLYYNASGMWWHGKYRAITEALLNLLG
NFILVKYIGIYGIVISTVITAIIGHFWNGQFLFKLYYKNNKMIRYFLFEGMIAVMSFSICILTFTATTFIPELDATRTFI
FTLLITGTVATILFSFSYIFVSRILKLTIYKIKK
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13
TMS: 14