TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 23

MMLKKTIFILTLFSGNVIAATVELGFENEQYNYAYRSADVFMPYIKSNFNPVTDSALNVSLTYMYQDQYGKKHKKTSEDR
FKTNRDRIELYLKGYTLNRGAYSFSPSAGFRYESWDVNYDNPKKQDKWKLELRFYPNMTYKLNDQLSLYMNGFVAPVFFK
TQQESRKDNNYVKGKLGAKRYNNDYYQELQILGVRYKFNNDNTLWASVYNERKYNQHSSKYDRWQLRGGYDFKVTEEFVL
SPFIRYDLSYREKNLESTSNNGLSKNNKEIRTGASFSYKIIPSVKLVGEIYRQTTNIENYYGEHSEDKNRMFYKLGINKT
F
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1