TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 13 - 33
TMS 2: 37 - 62
TMS 3: 74 - 99
TMS 4: 103 - 123
TMS 5: 143 - 162
TMS 6: 166 - 189
TMS 7: 215 - 240
TMS 8: 244 - 263
TMS 9: 293 - 316
TMS 10: 324 - 344
TMS 11: 356 - 379
TMS 12: 383 - 403

MPAHLNWTLIDQAMVSLVNFLTGVLVARLLGIESFGFFALLWTILFFFSGLQIAFVLSPLLSLGTQQATEQADSYYSVVL
VQQLLFAILSSLCIFAGLWFSNWLFPAWHTAPYALLLALTSFTYQLQDFIRRYFFTLGNTHSAFTNDVISYLGQLAGLLG
LYYWQIISIHAVLWVTMLSSLLAIVIGLKRFRWQAWETHFFYQVTQRHWLYARWLCVSVLLERSHDAMMKAVITAVLGVQ
AVGVFRACQNVLGVTHVLLLALENFAPPRAGRVYIHTGKASLQQYLVKLTRYGGAVMAVIVLLLGGFPDSWLYWFYGDEF
EGYGAILSSYALVYFLVFFLSPLKIGLRVLENTRPLFYALLWATVVSLAILYPLTVWLGLQGTLLQLCLFNAIQVAYLFV
ALRLQLKS
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12