TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 25
TMS 2: 33 - 50
TMS 3: 58 - 78
TMS 4: 96 - 117
TMS 5: 139 - 163
TMS 6: 183 - 201
TMS 7: 207 - 224
TMS 8: 228 - 245
TMS 9: 251 - 268
TMS 10: 286 - 303
TMS 11: 309 - 326
TMS 12: 370 - 388
TMS 13: 400 - 417
TMS 14: 421 - 443

MKVKAVPAITFYLSLMLTILVLLFGNEPNKSQYILVIATITVFYIAYITNKITSPASLLVISSFVFLGCRPLLSLFANYD
YRIADWFIEGYMDDDVILANYAITLMYYGYTLGLILCKNTEKFYPHGPYPEKQLLKIKFLLTLFFLGSIGMVVKGIFFFN
FIESNSYVDIYQSNITTPIGYDFLSYLFYCSFFLICAFHIQFRTNKKFLFIAICIAAFSTLKGSRSEAITFLLTVTCIYF
NEVKTRNLRLLITMIFVFSVIFVISEFISMWRTGGSFFQLMQGNNPVINFVYGMGVSYLSIYQSVKLQLLSGGYNVTYLF
SQLIITCSSIFNVKLSLPEISYSHLASYTANPELYNLGFGLGGSYLAESFLAFGLIGCFIIPFLLLLNLNVLEKYTKNKP
IIYFVYYSVLPPILFTPRETLFYFFPYLVKSIFVAFLVTLYIQYKKD
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13
TMS: 14