TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 39 - 57
TMS 2: 61 - 86
TMS 3: 117 - 142
TMS 4: 158 - 176
TMS 5: 186 - 211
TMS 6: 237 - 256
TMS 7: 274 - 299
TMS 8: 325 - 345
TMS 9: 379 - 397
TMS 10: 401 - 426
TMS 11: 438 - 463

MDAYNNPSAVESGDAAVKSVDDDGREKRTGTFWTASAHIITAVIGSGVLSLAWAIAQLGWVAGTTVLVAFAIITYYTSTL
LADCYRSPDSITGTRNYNYMGVVRSYLGGKKVQLCGVAQYVNLVGVTIGYTITASISLVAIGKSNCYHDKGHKAKCSVSN
YPYMAAFGIVQIILSQLPNFHKLSFLSIIAAVMSFSYASIGIGLAIATVASGKIGKTELTGTVIGVDVTASEKVWKLFQA
IGDIAFSYAFTTILIEIQDTLRSSPPENKVMKRASLVGVSTTTVFYILCGCIGYAAFGNQAPGDFLTDFGFYEPYWLIDF
ANACIALHLIGAYQVYAQPFFQFVEENCNKKWPQSNFINKEYSSKVPLLGKCRVNLFRLVWRTCYVVLTTFVAMIFPFFN
AILGLLGAFAFWPLTVYFPVAMHIAQAKVKKYSRRWLALNLLVLVCLIVSALAAVGSIIGLINSVKSYKPFKNLD
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11