TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 8 - 28
TMS 2: 40 - 62
TMS 3: 80 - 105
TMS 4: 129 - 149
TMS 5: 155 - 174
TMS 6: 198 - 215
TMS 7: 231 - 249
TMS 8: 279 - 299
TMS 9: 315 - 339
TMS 10: 349 - 366
TMS 11: 370 - 393

MVKNFNYMFVANILSALCKFLILLVIVRLGTPEDVGRYNYALVITAPIFLFISLKIRSVIVTNDKYSPNEYISAILSLNI
ITLIFVAIFVYVLGNGDLTTILIVSLIKLFENIKEVPYGIYQKNESLKLLGISMGIYNILSLILFYIIYSFSHNLNMALL
FLVISCIFSFAIIDRWYLSKYYNIKLHYNNNIAKFKEIFILTIPLAFSSALGSLNTGIPRIVLENLFGKYTLGIFSTIAY
VLVIGGLFANSISQVFLPKLRKLYKDEKKIEFEKLTRKMVFIGIFIGMCSVILSLFLGEALLSLLFGKEYGENNIILIIL
SFGLLFILSGIFLGTTIIATGKYNVNYKISLILLFCILIFSFLLIPKYSLLGAALTITISQFVALISYYYFYKRIF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11