TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 31
TMS 2: 37 - 57
TMS 3: 77 - 102
TMS 4: 108 - 133
TMS 5: 139 - 164
TMS 6: 190 - 215
TMS 7: 236 - 254
TMS 8: 260 - 285
TMS 9: 307 - 326
TMS 10: 352 - 377
TMS 11: 401 - 426
TMS 12: 432 - 457

MKDVRLPTLFEIIIVLGVFLALVLSFTVFLDLPIQLALFVSWFIAMLLGIRLGYSYKDLQNAIVHGISNGLEAVLILVSV
GALIGTWIAGGVVPTLIYYGLEFIHPSIFLLATLIICSIMSVATGTSWGTVGTAGIAMIAIGEGLGIPLPLVAGAILSGA
YFGDKLSPLSDSTVLASSLSKVDVLAHVRAMLYLSIPAYVITAILFTVVGFMYGGKNIDLDKVEFLKSSLQNTFDIHIWM
LIPAVLVIVLLAMKKPSMPVIVIGALLGAIWAVVFQGMDIAHAIATAYNGFSIKTDVEFLNGLLNRGGIVGMLDSLVVII
FGLGFGGLLEKLGVLKVIVSTFEKKLTSAGNVTLSTLIVAFLANIFGCAMYVSLILTPKIMEDSYDRLHLDRRVLSRNSE
VGGTLTSGMVPWSDNGIYMAGILGVSTFSYLPFMWLSFVAIGLAIIYGYTGKFIWYTKNNTVKAEKLG
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12