TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 8 - 33
TMS 2: 45 - 65
TMS 3: 69 - 93
TMS 4: 105 - 125
TMS 5: 133 - 153
TMS 6: 165 - 185
TMS 7: 189 - 209

MAISHNTLAFTFGMLGNVISFLVFLAPISTFYRIYKKKSTEGFQSLPYLVALFSSMLWLYYALLKKDAFLLITINSFGCV
VETIYIILYIIYAPRDARNLTFKLLSAMNVGSFALILIVTNYAVHGPLRVQVLGWVCVSLSVSVFAAPLSIVAQVVRTKS
VEFMPFNLSFTLTLSATMWFGYGFFLKDICIXLPNVLGXVLGLLQMLLYAIYRNGGEKAMKKEKKAPIEPPKSIVIETQL
EKIEQEKKNKDDDNEEKDKSEEPIGCGV
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7