TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 35 - 58
TMS 2: 78 - 98
TMS 3: 114 - 139
TMS 4: 178 - 201
TMS 5: 235 - 260
TMS 6: 307 - 329
TMS 7: 341 - 360
TMS 8: 374 - 393
TMS 9: 413 - 433
TMS 10: 441 - 459
TMS 11: 493 - 513
TMS 12: 521 - 546

MSVSKRISNWFNERLKLDELPFFRTPDYMYHVSDWLGALVAAAFMYTVISGLILLLYYDPDNGYASTQFIINQVPYGSVV
LYSHLYGAYAMIILAYIHMFRNYFVGAYKKPRELLWILGVFLLVLTMGASFFGYSLIGDVLATSAVDVGAGIIESIPGMQ
WLVPFLFGNYDNGQYGKVLAWHIIFVALIGLLFAFHFFLAESYGMMPSRKVKSKAPAVYTREEWMKFNPWWPRNFVYMLS
LILMTWGFILIIPNALAYLNGLPQYYNPFLNPKPAPPPTSPLAATVTTYPPWFFLFFYKIADFSSNVLLDLSIGAIIPLV
YLILLPFLDRSEELHPLSRKIFTGIGILMIIYLIQTTLWGDIAPGVPVAFKCQVVALLPPAVIVAIGLWILPSKKSSEGP
KVKHSFLHLGKALAPLAILGFAVVSLLFVGGLAEFVNYPSPTTLAILLPIASLFVIGAKRIAPIILRMEQQQTSSTPSPE
VSKLEMKKKFAQYIIVVLFVLSLVLMVTLWTIPPTGYESNMFGVDLGLIFVMWGEAISLYHYIVYKKPNESYE
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12