TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 13 - 32
TMS 2: 50 - 74
TMS 3: 82 - 106
TMS 4: 126 - 151
TMS 5: 159 - 184
TMS 6: 190 - 209
TMS 7: 239 - 257
TMS 8: 275 - 300
TMS 9: 330 - 355
TMS 10: 385 - 408
TMS 11: 416 - 434
TMS 12: 440 - 460

METVGRFQAGDYVVFACLFVVSSGIGVFFAIKERNKAPSKEFLVGGRQMSCGPVALSLTASFMSAVTVIGAPADVYRFGA
SYVIFGVAYTFVVFFTAELFLPVFYRSGITSTYEYLELRFCKLVRVAATLIYIIQTILYTGVVVYAPALALNQVTGFDLW
GSIFATGIVCTFYCTLGGLKAVVWTDAFQMVVMVVGFLTVLIQGSSRAGGIENVWSTSRTGGRLQVFDFDVSPLRRHTFW
TLSVGGTFTWLGIYGVNQSTIQRCISCKTEGHARWALYLNLLGLWIILFCAVVSGLIMYSYYSHCDPWSSGLISAPDQLM
PYFVMEILGAFPGLPGLFVACAFSGTLSTVAASINALATVMYEDFVSQCFPDLSNRAASWISKALCVAFGVACTTMAVAA
SYMGGIVQAALSIHGMCGGPVLGLFSLGILFPFTNLKGAVGGLIVGISLSFWVGVGAFIYPAPSNNTHALELNTAGCNIT
AAAFEPTSATVTQLTSDRNWLADSWYSMSYLYYSAVGFIGTVAAGLLITLLTGPMDPKLLKPGMTRSVKEVMCFCTEKFT
EADLGEGKEDVGDFGKAWEKHPDQGCTLRMDEKFRCSCDNQQENGNTNAGFDHNETSIVQKKL
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12