TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 9 - 29
TMS 2: 35 - 55
TMS 3: 135 - 155
TMS 4: 161 - 181
TMS 5: 201 - 221
TMS 6: 227 - 247
TMS 7: 263 - 280
TMS 8: 286 - 306
TMS 9: 314 - 334

MPLSVHHHVALDVVVGLVSILSFLLDLVADLWAVVQYVLLGRYLWAALVLVLLGQASVLLQLFSWLWLTADPTELHHSQL
SRPFLALLHLLQLGYLYRCLHGMHQGLSMCYQEMPSECDLAYADFLSLDISMLKLFESFLEATPQLTLVLAIVLQNGQAE
YYQWFGISSSFLGISWALLDYHRSLRTCLPSKPRLGRSSSAIYFLWNLLLLGPRICAIALFSAVFPYYVALHFFSLWLVL
LFWIWLQGTNFMPDSKGEWLYRVTMALILYFSWFNVSGGRTRGRAVIHLIFIFSDSVLLVTTSWVTHGTWLPSGISLLMW
VTIGGACFFLGLALRVIYYLWLHPSCSWDPDLVDGTLGLLSPHRPPKLIYNRRATLLAENFFAKAKARAVLTEEVQLNGV
L
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9