TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 34
TMS 2: 868 - 885

MNKHHPKLRSFYSIRKSTLGVASVIVSTLFLITSQHQAQAAENTNTSDKISENQNNNATTTQQPKDTNQTQPATQPVITA
KNYPAADESLKDAIKDPALENKEHDIGPREQVNFQLLDKNNETQYYHFFSIKDPADVYYTKKKAEVELDINTASTWKKFE
VYENNQKLPVRLVSYSPVPEDHAYIRFPVSDGTQELKIVSSTQIDDGEETNYDYTKLVFAKPIYNDPSLVKSDTNDAVVT
NDQSSSDASNQTNTNTSNQNTSTTNNANNQPQATTNMSQPAQPKSSANADQASSQPAHETNSNGNTNDKTNESSNQSDVN
QQYPPADESLQDAIKNPAIIDKEHTADNWRPIDFQMKNDKGERQFYHYASTVEPATVIFTKTGPVIELGLKTASTWKKFE
VYEGDKKLPVELVSYDSDKDYAYIRFPVSNGTRDVKIVSSIEYGENIHEDYDYTLMVFAQPITNNPDDYVDEETYNLQKL
LAPYHKAKTLERQVYELEKLQEKLPEKYKAEYKKKLDQTRVELADQVKSAVTEFENVTPTNDQLTDLQEAHFVVFESEEN
SESVMDGFVEHPFYTATLNGQKYVVMKTKDDSYWKDLIVEGKRVTTVSKDPKNNSRTLIFPYIPDKAVYNAIVKVVVANI
GYEGQYHVRIINQDINTKDDDTSQNNTSEPLNVQTGQEGKVADTDVAENSSTATNPKDASDKADVIEPESDVVKDADNNI
DKDVQHDVDHLSDMSDNNHFDKYDLKEMDTQIAKDTDRNVDNSVGMSSNVDTDKDSNKNKDKVIQLAHIADKNNHTGKAA
KLDVVKQNYNNTDKVTDKKTTEHLPSDIHKTVDKTVKTKEKAGTPSKENKLSQSKMLPKTGETTSSQSWWGLYALLGMLA
LFIPKFRKESK
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2