TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 38 - 62
TMS 2: 66 - 84
TMS 3: 114 - 138
TMS 4: 156 - 174
TMS 5: 180 - 204
TMS 6: 220 - 238
TMS 7: 268 - 292
TMS 8: 308 - 333
TMS 9: 363 - 388
TMS 10: 408 - 433

MVAQAPHDDHQDDEKLAAARQKEIEDWLPITSSRNAKWWYSAFHNVTAMVGAGVLGLPYAMSQLGWGPGIAVLVLSWVIT
LYTLWQMVEMHEMVPGKRFDRYHELGQHAFGEKLGLYIVVPQQLIVEIGVCIVYMVTGGKSLKKFHELVCDDCKPIKLTY
FIMIFASVHFVLSHLPNFNSISGVSLAAAVMSLSYSTIAWASSASKGVQEDVQYGYKAKTTAGTVFNFFSGLGDVAFAYA
GHNVVLEIQATIPSTPEKPSKGPMWRGVIVAYIVVALCYFPVALVGYYIFGNGVEDNILMSLKKPAWLIATANIFVVIHV
IGSYQIYAMPVFDMMETLLVKKLNFRPTTTLRFFVRNFYVAATMFVGMTFPFFGGLLAFFGGFAFAPTTYFLPCVIWLAI
YKPKKYSLSWWANWVCIVFGLFLMVLSPIGGLRTIVIQAKGYKFYS
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10