TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 4 - 24
TMS 2: 32 - 52
TMS 3: 70 - 95
TMS 4: 107 - 127
TMS 5: 131 - 151
TMS 6: 163 - 188
TMS 7: 204 - 229
TMS 8: 239 - 258
TMS 9: 274 - 293
TMS 10: 305 - 325
TMS 11: 329 - 348
TMS 12: 368 - 388
TMS 13: 406 - 431
TMS 14: 443 - 463

MSNLVILPILLPFIVGSFLILFAKHHGIQRFLTAITMVGLLLFSFYLATLVYQEGIYTLQLGNWPAPFGIVLVADMFATM
MIILSSIVGVACLFFAFQTISSERERYYFYPFYLFLIAGVNGAFLTGDLFNLFVFFEVMLIASYALIVLGGTKYQLRESF
KYVVINVFASILFIVGVAYLYSVTGTLNFADLAIRVAELEQQGVLNVIAILFLVVFGMKGALFPLYFWLPRSYYGPPAAI
AALFGGLLTKVGIYAIIRTFTLIFNHDPSFTHTIILALAGFTMFFGVLGAVSQFDFKRILSYHIISQVGYMVMGLGIFTP
LALAGAIYYIAHHIIVKAALFLFAGATEKITGTTELKKMGGLLKTHPWLAWLFFISAISLAGIPPLSGFFSKFALILAGF
EEGRYVIVTVALIVGLLTLFSMMKIFIYAFWGEQKHTEQQAKMPIGKLLLPIAPLVVLTIVLGFGAEPIFQYSLQVADEL
LNPSVYIESVLKE
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13
TMS: 14