TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 42
TMS 2: 54 - 72
TMS 3: 84 - 102
TMS 4: 122 - 146
TMS 5: 172 - 190
TMS 6: 202 - 227
TMS 7: 239 - 263
TMS 8: 359 - 377
TMS 9: 389 - 414

MNALMYLAFALLPLDNFPFMFGGAYKPVSLILIVLYFALHLPALLRLRFQRKEVWAFVILVSAALISALLGKEHGYASAG
LSDAVFSLAAGIVIYLSFKIFMDMNQEKPDAVLVLFRWMLRGYWLAVGIGLLQLVYIYAVPSGALRSLIGFFVHRDAYVT
TGRLHFTFSEPSYIGLHTNLLLFPAYLVLSKYGRLAKADKILVVLFVLLSLLSLSIRYYIDLLFFLLAYLVVTSTAKTFP
LLMLKLALIGAVFLVGLNTIFVRNVFHLNSDHYYRILHIYEDPASLANDNSFSIRSTYSQLGLASFLDRPLLGYGLGNFH
YGYLDNQDLIPAKTLEENEELRQAKTTLVLPQYNMYTRFLSEFGLPGILLFLTLLALIVQGHRGNFPRLIVILLLYALLQ
FDSFAFIQVLFWVAFLQHPFVSRLGIGKGEDPAAIGGNRDEKNLRHRPVSAPRPWAVQSAGDADPLPGVQRKIRIDLR
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9