TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 12 - 37
TMS 2: 43 - 61
TMS 3: 71 - 89
TMS 4: 93 - 113
TMS 5: 146 - 171
TMS 6: 191 - 211
TMS 7: 221 - 240
TMS 8: 256 - 274
TMS 9: 284 - 302
TMS 10: 322 - 347
TMS 11: 378 - 398
TMS 12: 418 - 438

MIKAIRKFNIRLPFFTSILIKSFHPFVILMLTHLFINHRSKSFLLPLIFYYSIKSSVLFIFRSNPVQVTKLFKYSVFIGI
IGCLMAFISNESIFIYSIAGILMGICSGILIPSYATLKRTSLTQSINSPSLKWKIGGILCSILYLISLAKLIQLNSAIVF
IVLGIALIWLYQHQSENLVFDVKNKNDYPEYAIFESLFLFIVIFASVFVLKEDKKEGITNLLPGLICTIFIIMIFYSIYR
YKKHPERRISFKLSSVIIYKGMLTNFILAFLTFYQVIKNGESELMVIYYIYLVGMLVKGAFISFLKKIFYGISEQQLIMT
GLLVSFIFLLFQPTFYVGILCLSLFVSELNSELDQYVYNHVDLPKDFRLIAKARLTNIGSVINQLIMFTTLYIAALYTNT
TVLNVLKAYHSQKESLDFLSVLNVTKNSMLVVFVIYLYGLQKILRKVTTINNE
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12