TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 130 - 148
TMS 2: 154 - 174
TMS 3: 204 - 222
TMS 4: 238 - 261

KKKKKKKKKKKKRELNPAFELLAGRIEEQRKTSIQIDDPSNVFVAEVDFLDNRDIFRKIGMSTAPTIVLIPPTKSRREIP
LTKFFKVIGTKYQYFFSHGKQAEDIGNWISQVSKVPLSFARKFEWPDMQYVFAGIPLVILTVAFFNLWRKHMLIYAAVSL
LVYGFVLGGGMFSYIREVPFKGSGSDVGSYISGGGRYQYALEGYILGGLNLIAGTGAFLCFNSLRKPHEHPQKWFRYLAF
LPSWIGLSIMAMGCYAILWVYTRKNGGYNMGHVGMRG
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4