TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 19 - 38

MAVLCPARVSVAENKKFKLHTLSAMMMGLFTGSFAYAETQNTSNQEQEMPVLVVIGEKTQRSIYETSASVEVFDQDTIER
TPGATEIDDLLQLIPNLVDSGQSNNMPTIRGIDGSGPSVGGLASFAGTSPRLNMSIDGRSLTYSEIAFGPRSLWDMQQVE
IYLGPQSYIQGRNTSAGAIVMKSNDPTHHFESAVKAGIGESDYSQTAGMISAPIIQDELAFRLSFDQQKRDSFVDLAAFE
PAGDPKKIEMNSVRGKLLYEPSALDGFKTTLTLSHMDSRGPQTENINVAGNEAFRPVYETASFTTAWDIIWHLNDLFTFE
NNLVYADFSYDRYTNPNSRGDFNTDGKEFHIEPLLRYIALDGSVNTLIGARYYQSSQDDMYIDAASAYPMDGRTKAKSVF
AEVTYALTPSINVNLAGRFEREQVKRNVSHPRYKLDYDETSSVFLPKLDVAYTPVQGQTYGIKAAKGYNASGAGLAFNSM
QFTGFRPYEFEQESIWNYEFYTRHRFSHSVEVLTNLFYNDFDSMQMTQTTSSGDVFIANLDEASTYGAEIGSRWYATSSL
ELFANLGLLKTEFKETTGNTKELPRAPKMSANVGLLYDFGQGFEFSSNAAYTGSYFSESGNSEKFAIDSYWVANAQLAYV
FEHGRATLYATNLLDSDKTTLYLSTNNTLDQLKQQPRMIGASVQLNF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1