TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 288 - 308
TMS 2: 394 - 419
TMS 3: 449 - 468
TMS 4: 486 - 506
TMS 5: 514 - 533
TMS 6: 545 - 564
TMS 7: 568 - 593
TMS 8: 623 - 643
TMS 9: 651 - 671
TMS 10: 683 - 702
TMS 11: 732 - 752

MWKPIFVVIFGLSSVWSELFSENVERYGSNDPIPIVLKGNYSQNYPQIINNTMSYLFLFDYLPNSTFEPPRVKVTLIEPE
DNSIVDPLIVVVRHRSGVISWQLPYIEKQQEIKYYKAAHILCPLLSASNNESRIVVSVSTNSLSNITFILRLDIQKSFNV
LLNQEVSFNLSPSEPVYYYYSFKQNSSMVLLHVKSDDSICMTLSIQNSSCPVFDSLETVQYDGLRQTVSKTGGIIISKDE
YPLGLFIVFVVHSDDSACHQGNYQAINSRTKSINFVVKPTVDFNYQIINCLIVIVIFIFILVFTTFFYHTKGDDLKTIDI
IQEEPSTSICSTPVNIQPDNVNYDSSLDETDIDILKSPEPWKDLIRTKACLYVSDLSKKDHRILKAKSRLYVWNLITVAV
FYSLPVTQLVFTSQKMLIETGNQDLCYYNFLCSHSFILGPWKFSDFNHIFSNIGYIFFGLLFILITYKRECVNIPNKKFG
IPNHYGLYYAMGSALAMEGLMSACYHVCPNHSNFQFDTSFMYVICMLSMIKIYQTRHPDINANAYLVFGVLALVIILGLT
GIMYEGPILFVLFTCLHLIMIFWLSAQIYYMGRWKLDKKTPKRFLNHIMTAPNPCRPKYPNRMVLLSFGILINLGLAVSH
WMIKFGNFGNYLLILFMVNLILYLSFHIVMKLISKEKLHFWPLLYILLAMIFWSASLYFYVHKSSSWTLSAAESRTYNTP
CTFMDFYDNHDIWHFLSAISLFLSFMVLFTLDDDVNSKPTATIPVF