TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 25

MLKKLSLAAIIAVSGVSFASATPLTDAIKNVDVSGKLDIEYTGTKRTSYTSEWTIDTEAKFTVPISEELKFIFNAKAKGV
DEKVNFNQTEGYVNYTSANGYFVNFGKFALKTPITDDAISQGVLAGTKVNNVTLVGAFLDKTYDTDKVTVDDKNIYAVGA
IIPTEYVNFQAWYFNVNDTINSDVVLRADIKPIENILLHADYATADLNDRLNNSKTQTYYNVSAKVSYENYCAKVGYAAT
GKDGGIVTLEHDSPLTKVSPTENLQDIANSTDTTLTYAKIGAKIGAYTPYAGFAYRNDKVNKDKDTEYKVGVNYQYNKKT
TISAYYNYFNNENAEQKYDVEFTYKF