TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 11 - 29
TMS 2: 55 - 76
TMS 3: 88 - 109

MKKMNIKNKYVFSLVIISIMVAFLIHFPELVSLFDVTGQNALFPDMSVLDVANEVFFTFVSLLLLFAMNTYVFGFNRQKA
RISWQKVLLSFVMTWCVNNLLGKGFVFLHHQFDIPAIDALVHHYLHPLRDFIMSCVVTGSCYMIYLIRQSQQVQVENQQL
RAENLLNQYEALKSQLNPHMLFNSLNTLRSLIRETPGKAQEYLQELSRVLRYTLQENECRSVTLREEMDFVNAYIFLLKM
RYEDNLVFDIDLGKEHESKQLPPMSVQLLIENAVKHNEISNRHSLTISVRSGHDSLTVSNPIQPKLTHSGGTGIGLVNLS
KRYNLLYKKDISIKEDASIFSVTIPLV