TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 37 - 57
TMS 2: 87 - 105
TMS 3: 115 - 133
TMS 4: 145 - 163
TMS 5: 173 - 191
TMS 6: 209 - 227
TMS 7: 296 - 314
TMS 8: 334 - 353
TMS 9: 363 - 381
TMS 10: 399 - 423
TMS 11: 433 - 451
TMS 12: 463 - 483

MADEKTVQPSAEQEAVGEAEEVRVAHDALNAKYSPLTWSMFRLYLCLIIPYLCGTLNGYDGSLMGGLNAMETYLDFFNME
TSGSSTGIVFALYNIGSIPAVFFTGPVNDYWGRRCGMFVGALIIVIGTCIQSPSVNRGMFLAGRFILGFGVSFCCVSAPC
YVSEMAHPAWRGTITGLYNCTWYIGSILASWVVYGCSQLDNANSFRIPIWCQLISSALVVLGVWFIPESPRWLMAQDRAE
DAAKILTRYHGENDPDHPLVHLQLKEMQQSIATDASDKKWWDYRELYTGHSARRRLICVLGMACFGQISGNSVTSYYLPV
MLENAGIVSESRKLLFNGIYPPLSLIGAVVGARMTDTIGRRPLLIYSLLFCSVAFAIITGTSKLATDDPTNTAAANTTIA
FIYLFGIVFSFGWTPLQSMYIAETLTTTTRAKGTAVGNLASSIASTIIQYSSGPAFKDIQYYFYLVFVFWDLIEIVIMYF
YFPETKDRTLEELEEVFSAPNPVKRSLVKRDAATVLNTMQVEQRELVSKEAQV