TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 40
TMS 2: 76 - 96
TMS 3: 128 - 152
TMS 4: 185 - 203
TMS 5: 223 - 241
TMS 6: 291 - 311

MTFVRRFYLNAYRTERFFLGLAFQMLVLLLLVGCLYLAVRIIVGKSLSDVMPGTRSFKILVDYGKSYFTSDMKRFLSHFL
FTIFFIVATLYVFYLKNVCDNRIQILEDIYSAKYSVLTCFLGYMLHDFFVTTFWFTFTYGVVLFSGLLSLINYWYPIYIF
LAICCFTINYIFMKYLFGFSNKSKILSSIMLGTGIFAGDPKFFNNMINFISRSAPGHENKIKYVGSIFIIFPQMLLVGLI
NYKNIQSIQDHKGDLKNNQLYVPDVCYENLKNEEPSFQFRFLGLDDAPYGVVVSIFIVSLLVNFFGALYLFNRHVNAELR
LKMK
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6