TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 18 - 38
TMS 2: 68 - 89
TMS 3: 95 - 115
TMS 4: 135 - 155
TMS 5: 161 - 181
TMS 6: 189 - 209
TMS 7: 229 - 251
TMS 8: 259 - 279
TMS 9: 309 - 329
TMS 10: 355 - 374
TMS 11: 406 - 426

MGNCFFSQDKNTNVRVSLPAVCFVWEIAMVVLFGIFVRYNEEADAHWGEYKKTHNITTDMENDFYYRYPSFQDVHVMIFV
GFGFLMTFLKRYSFGAVGFTFLIAAFGLQWALLMQGWFHSLDYSTGKILIGIENLINADFCCGGVLIAFGALLGKVSPVQ
MMVVSLFGVTLYAVEEYIILNLLHCRDAGGSMVIHTFGGYYGLAISWILYRPNLNKSKHLNGSVYHSDLFAMIGTLFLWL
FWPSFNSAIANHGDGQHRAAINTYISLAASVVTAVAISSMTEKRGKLDMVHIQNATLAGGVAMGASAEFMISPYGSLIVG
FFCGIISTFGFKFVSPFLEKHLKLQDTCGIHNLHAVPGMLGGFISAIVAAMASESVYSKEGLIATLGLEGNYANRGAGTQ
GGYQAAGTCVAMVFGIVGGAIVGLILKLPIWGDPADDNCFDDEVYWEVPEDEESIPPVLEYNNHMAHKHQDRCDSNYNLE
QL