TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 27

MKKYLLVSLTILFAAAFVWAADATTVEPSVDIEAEATLSWGVNVEGNTVKHGFKNEASWTVKFPLLKKADRTSTKSDVPV
YGQVSLKDVELNVVSEKDSSGRFALDGKVDDLEAKLVVYGAYLTVYNVPDFFKNYAQIWKPIDNDKKYRVADHRFRGAFD
GYGTKIGYANKDFMDLDVGLKLGSSSNWDPNSASHTQTMKYFDGNTALGNSEAIYIGDVSTGTGTWVTGKQVRFPDAGWY
YFVKKNSADPTTYQYAIGFDLSMKPLDKMLGLAFTVNTTLSKNYPDANLNFGVEATSEPMDGLKLKAGFDGMYDFNAASN
AFNWDTVFTAQYKWVGAGVYVASADTWMGSNKAPYANRTDMAVFAQFATKGDKGDATNLVEGLDAGAYISMYKLLYGLSD
IKKFPLLVKVWGAYKVNLNDAMWVKPFADVWVESDAKHGNSIGLAYDLGVKFSPVEKVEVKAAWEHGSINKNAYSSATQR
KYKKDYVSVVDHSVLDSTFYGQFVLSLTLTY