TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 44 - 62
TMS 2: 68 - 86
TMS 3: 271 - 296
TMS 4: 302 - 321
TMS 5: 690 - 709
TMS 6: 739 - 763
TMS 7: 771 - 789
TMS 8: 819 - 837
TMS 9: 845 - 864
TMS 10: 870 - 888
TMS 11: 896 - 921

MLEVLFGISNTNFSNNEVKRTKHSIFWIPLLTIYKYFFWNYENIYFLFLSLFQLSTLYFLPKEWSPTGPYSTAIPLGICI
LAEIITHMITWYNDWITDYKENNKEYECLDHSYQLIKKKNRNIYPGDIIHLEKEDICPIDGILIDTTNNEKYSKISLALL
TGESNINYVIKPAKLFKLQDYKDYKINISNYHQNNFNNIEGKLLNGKEEHNIQGENFVVGGSIIKSDDIYLWVIGCGRDK
KSYLKKSVKNDRKKNRIDTFVGNYMINVNAILLLLLILITTTIKLVNSFSFGNIIFYMIQNWILFNGIMPFSVKIFLLLA
RNLQTGIHNYYHKSITINNSLLIDDIGKINKILTDKTGTLTKNELEFSKLLESWKNDIIDVETYQQNYYDIDLNFHKCIG
LCIHQTEENYSTPEDKTLRYRYQYLNNRINQTSQIITLTINNNNYDYKYIEIGGLDFTFERRLSSKIVKDISTDSYYIYC
KGAMDVIGKKIKTDYKTELKRLDQMVSQKYPELRLLACAFRKIDKNELDMALHESTNKSQIVTLLENDLHLLGIIGIKDN
LQEGVKETIEQFNHYGLFSCLLTGDRKITALAIAKEAGIIDHENTICDFTQEMLDKDITNLHKKTILFGGALFDIVSQNV
KYSESFYDKLALSRNFIGYNLIPEHKKKLTNILENKNIKTLTVGDGFNDIGMFHTSSMSIAIKGNGFVESNADFTIKEFK
QLKHLFDMSLKYYSKNAQLVNLTFLRASAVIMSIMTYSLIYYNQTTSLFNGFVIQAFNFAWTILGVGYYTLKQRNLPHQD
QDYYQNKHLVLTNYKNTSIWNGAGIIFGIVLTLMNYYWFRESKYFGDICGLMLVMILNGKLILNNKLDLWGIGLSLMGIV
NFMGYMMYMGSLYDVIITLLTTSKYYWLGVFGMYFGINLFIF