TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 26 - 51
TMS 2: 83 - 108
TMS 3: 120 - 142
TMS 4: 172 - 194
TMS 5: 218 - 243
TMS 6: 273 - 298

MILKEGRGVKRRRSHQSSLYRKEKIYAYLFISAPVIGFLVFTFVPSIYSLYGAFTDWNGLGQMNFIGLDNFKALFKDEYF
YKAMYNTIFMMIGIPIGVVLSLLLALALNRGVPGTNVFRVIYYIPVISSIAAISILWQWAYNGDYGLVNQFLGFFGIKGP
NWLQNVHTVKPALIIMAVWKGLGYTMLLYLAALQSVPKTFYEAAKLDGANALQSFWYITLPMVKPVTFFIIVTSVIGGAQ
IFTEIDVMTPNGGPEFSSASIVWYIWQKAFGNFQLGYASAMAVILGIFIFIVTYIQFRLNERSRFDMD