TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 49 - 68
TMS 2: 76 - 93
TMS 3: 152 - 169
TMS 4: 221 - 239
TMS 5: 293 - 311
TMS 6: 319 - 337
TMS 7: 373 - 391
TMS 8: 399 - 416

MQDQLDHELERIDKLPKLGLLWVEYSAYALGVNIAPRKRSSKYCRLTRIAVLIVNLSIIYSLVAFIMENYLISFETYVEA
VLLTFQLSVGVVKMFHFQSKVESCSQLVFSTETGEVLKSLGLFNLELPRKKELLSSVSLILLNNWMIIDRQVMFFFKIVC
MPVLYYCVRPYFQYIFDCYIKDKDTCEMTLTYPAIVPYLQLGKYEFPSYVIRFFLLQSGPLWCFFAVFGFNSLFVVLTRY
ESGLIKVLRFLVQNSTSDILVPKDQRVKYLQCCVRLFARISSHHNQIENLFKYIILVQCSVSSILICMLLYKISTVLEVG
WVWMGMIMVYFVTIALEITLYNVSAQKVESQSELLFHDWYNCSWYNESREFKFMIKMMLLFSRRTFVLSVGGFTSLSHKF
LVQVFRLSANFFLLLRNMNNK
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8