TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 7 - 24

MAHKIKALAVSIGATLVFASFASHAEITLLKQDPQAGDPLSRLNFTVGGSIRPQFNMMTGDGDKGSYKRNGFDGGTRFRF
AADYYLFDDISWISYYELGVNIPALFDWDNHYAEGANNTTRRMLYTGLKSDTWGTLTYGQQNSIYYDVVGVKTDIWDYDM
IGQAPGNGINGDYDGSYRSRNMLKYKKTVGDVDLYGSYLFEDSEYLPGNGLRYKRKGGGSVGADYHIMKDLTWGTAWNYT
RAEMRDPSSADSKTYDQNIVGTALSWTPDNWTFSFGGGWYQNFLTTKKTDVHNYFAGDAWGIEYFAGYKFPINQYAVKSI
QPYFMGDRLQYVNGRNYQRIDNGLGISFQLDYGFRVDYEHVFTSSTDNLGDMNLVRLRYDF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1