TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 30 - 52
TMS 2: 68 - 93
TMS 3: 119 - 141

MIPNIVIINISNWIGEIPVIYSDYYRNESYLSALYCKMAPFFSIPYYLIVWNSIEIKKEHFKLYNKGIVTTIFGYFSIIL
IAFIITYINYFLNYNMSNGNINLRSISVFEFTSFLYYYAIFISVFTITCATVNAFLFLPIKYKKLNTD