TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 16 - 36
TMS 2: 48 - 66
TMS 3: 101 - 121
TMS 4: 129 - 154
TMS 5: 164 - 183
TMS 6: 189 - 209

MSILTKEFRLLYGNKVFLLCFLFFTLIYSAIGYGARYVYEEVVNDLNVVYYFIFVYSMSLTLLMLQVYPASNDIREQAYG
GVENILATGYPLSKLILHKMLPIFSALYLPSSIMVVIIIIWSKLYLAGLVALLCILPVINAGLSLIYTCTVLLSPIPGMV
MNQISFYAVAGIFLLSYGPVLIYRTTGYVVGIKVSILLSFVFSLLVGFRAYRKFKKTDKETIIIRGDY