TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 15 - 33
TMS 2: 57 - 75
TMS 3: 93 - 111
TMS 4: 135 - 153
TMS 5: 171 - 189
TMS 6: 205 - 223

MFHFFILSIWLYWDFAPEIPLILSSLILLLCYWRMESFVPYPLHNRNNKSTSRIQKFIELPFWYVVMVGLYVYLDHMFNF
KNRLETQDIYKPVLWGYGAFFALCIIGPLLSHSAITIIKGVVKSAQEIKNLMARVLSVFYAYMAVAIVFSALYRLLEHNN
QKSFSASFGSWFDAIYFSFVTITTVGYGDIYPVTMPAKIMVVLEVLLGLLFLVIMLATAISISFHESVITSPKDE