TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 63 - 82
TMS 2: 86 - 109
TMS 3: 129 - 149
TMS 4: 190 - 210
TMS 5: 222 - 241
TMS 6: 261 - 284
TMS 7: 408 - 427
TMS 8: 431 - 450
TMS 9: 466 - 485
TMS 10: 499 - 518
TMS 11: 530 - 554
TMS 12: 638 - 661

MPGNSRAAGTHHSRPSSSEEPPDLEDQELLLAAAYVSDAQYNRNVPFETSPQAIRLYHFYNHWTMRAATYFFIWVNLALA
LFEEPAVFPLPFLVTSIAEVLCLTAFFGRLVHFAKVTPQKVFWKDTKNICVMVTIVLTLIDLVIYGSLEAVNIRGVRWSR
ALRPVFLINFPESRQIRRTFRSIRNTLPDILYVFLLFLFSMMIFSLMALKLFGDRDLRTVEGSPYFTNILDIAFELYVLV
TTANSPDVMMPAYELNWWYSLYFITYIIINTYIFMSVFLAVIYNNYRKHLKNEIHTLAYLKHHKMTEAFNILKVKVGTEF
VVKEARWRRLVKVVAPDVSSSHLELLLRISDEGQKGHVDKVNFLRLADLLNIRVVAINIKKHPLETWMPRVYQSSTSLLV
QKMVQHRIFVWVYDVIILINAIFIALDEKDSLISYAEWLFLSLYIIEILLKLYTYEPSAYFGRKQFWNWFDTLIIIAALL
ATVANTTIQARKYNSQQVLDIVLILRILRLLRVIVSIQRFRVIVTTLINIGPTMLTFGGLVLVVYYAFAIIGMEVFHGKI
HFLDPGSGSPDALVCGNPALKDSAFAQGRYCKNNFNDLASSLILLTELTVVNQWHILADGFALVTHQAAKLYFIGFHVVV
VILIVNIFIAFILEAFFVAYSLEKSEVETAIEKKIQELGVGVQEEEVQDGGLIDNMDAKDSGFSPDEGDNKKKDLKGLYF
RIASKKYKTVDTLLQQMFESEIAPEGKDPSLKEILSFSPKKVNFDNSA
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12