TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 7 - 27
TMS 2: 43 - 63
TMS 3: 71 - 91
TMS 4: 95 - 119
TMS 5: 127 - 151
TMS 6: 155 - 178
TMS 7: 190 - 214
TMS 8: 230 - 254
TMS 9: 262 - 282
TMS 10: 302 - 325
TMS 11: 333 - 353
TMS 12: 361 - 385

MEIKTYLPYIKPLFLGLCFFLLLCGYQTTQNFQSGINKNDGYISIALVYGFCGIGQFVSPILVDFLTPKFSLFFGGICYV
FYIATNVYLIRSLYFIASGVCGFGSSLLWAASSTLLSGYEQKCSHPSYIYTLFYVPVYFNFLGNIIPMIFSPSTPAILFM
VLTCVTALAVFLYLFSFNSPPVPMENMKELLLASLKCFSNWRLVLLFPLALLFGFSRSFYYTSMPVLAPLNVTSYIYISM
GITMTLSTFCWGFFNSKFTERITLFISVFAETLAVILGFIINEVYLHNTTNVPQNDIGLDVCVCVLGGIAGIADSGLESI
TIALLNKIWPKQVAPLSAWRVVYYSVMCIALLYSSYITTRIVLIIFGASAIFGLITLIFINIMYNKIYKEYALNNNETIK
HQEEKHEARAIINKEENN