TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 55 - 73
TMS 2: 81 - 101
TMS 3: 125 - 145
TMS 4: 175 - 198
TMS 5: 222 - 242
TMS 6: 277 - 302
TMS 7: 314 - 334
TMS 8: 342 - 361
TMS 9: 373 - 391
TMS 10: 421 - 441
TMS 11: 453 - 473

MSASENTHLVETTSTPSIDTQQKSVAQITEAQSTNVWNVILWYFFEISYHFYNCIVNVTVGPSLQLLSIYAGYENSTGVQ
MTTVCNAVANCIAMVASPFVGGLSDYYSFRKGAVVICAITYYTCFLIAGIFYYHFWLLCILFCIARTSFELVRLFYDCQI
PYIMDQKNRTLAQSVGGAVSFTGAILAIGVSFCCSLVWGNYSNVNQLQITHAEPDFGPLRQLILFNFFLGGYVFLPYVFS
IEKSTPPAKRSVIETLKVIGLDLIDSFKNYFKSRDCIFMFISWCCTLSALSVVNGLFVVLLTTMCGMKKTATDIVFLALN
VTALLCGVPWAFFLHKFGPKRALQLMLILLFFGMGCLVLTGMKVSSTKILSQWIIIPTIIFIGPAFSVVYTASRQLVMEL
APVQQLAQFSAVTRIAARAGGMVFPLIFSTIVKQLCAHAFSTNKYKYNYAYRIAQIPVFILLIIAFFFMCLVKNHHKEYV
SGKRAPYSKETDIELGDTELPPEQQNKEQEEDDDEKEEIPTIVE