TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MANISGFGITRSLIHSFDPHGKHYRPTIKPTTGFSASADAERLHRSMKGPGTNELAIINILARRTNYERQEICQSYKSLY
KQDLKDDLKSDTSGDFRKVLCQLIVDTPYMLAKSLYYAMKGLGTNDRVLIEIFTTLWNDEMKAVADAYKQVLKDKGSEES
ERSLVTDMKKETCGDYEYALLSLVQAERDDIPILQLKAIPDKGVNSIINHELAEADAKDLYASGAGRVGTSERRITRVIC
NRTPYQLYLTSEIYFKMYGKTLLEHIESETSGDYRKLLVAVLRYAIDRPSLIAEWLHDSMAGLGTKDYALMRLLITRSEI
DLQDIMDAYESIYGKSLLNAVKDDTSGDYRRTLCVLMGEIYNQQQ
Create a helical wheel plot for a TMS: