TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

PTGLFLGDTSSFPVHYESNRAVLRTIIGAGLGGYSDVNAWFGRPDLFNGRNPLAGKLPGRSNTWNEGYLELGVGGAAQLG
ESNLYGFGAVTGMFSWTLGQDIFRDDDRGFLDFEKAYAGVLYVSPENRKNHFKFSAGRQAYTLNDGFLVNAVRGSTSAGE
RGGLYLGPRLTNDFSVLAQGAYDRWNYSAFFIDPNEVESLESDTTFLGANLRYNFTDKFSADTTLITIPNSKTQFSTPSG
RLIPREGLNTVSGHLKWTSAFEMPGLWLEGELAHQFHPGEDVSAWAYYGTVGYLMKEIGWTPSLSYRYAYFSGDDPNSSR
YERFDPLLSTGLGIWLQSVSFGKITTNSNLETHRVQFNVAPDERLNLTFDYYLLRTPQLNNLGSNPALSTLSSHDLGQEL
SLSARWSATKSLYLQALVSHAIPGAALRDIGADRNWTTFQVSLYGGF