TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MTKNKLTYHKVSDIIIMYSGVHENLTKKVMNMKKKLLLVAVFALLSISLSAKETDKTEAVTESRNKVTSPWDGWHGTFGI
LQETENVEGSGDKDGLYEPSVYFDLRKGKWSFGMTNYNENHDFDYSDWTRGNYLNRLELRAHYQFTDNDKYAVGLGAALR
NYQWFHKDGTSPTTTNNRWLNIQPDWRYNFTSNLSYEGWLGLYSMFNDAQENGYSDKELETESGLKYKFNDFISVRLNYY
LDRGWNLGGPTENSFNNQQIRGYVPMNFAFFGEKTTTITPYFRQGFINKSWNAGANQANNEIDTRLGLRIDQQLPAGFAV
SLEYAYEMRNQQDSAPGQKSFSKFHYTGVGLSYSF
Create a helical wheel plot for a TMS: