TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 12 - 36
TMS 2: 62 - 87
TMS 3: 135 - 160
TMS 4: 198 - 223
TMS 5: 286 - 311
TMS 6: 327 - 347
TMS 7: 382 - 402

PLALKYFKSIRTVMVAPGVWPAEIFGEKISVVAIVHRVTLPYHTSLIVFGELYYIWMHMHELSFLDLGHMIITTLLGILT
AVRSILPQLQNYHKLLLKFINVMHLMHSTNKGPYYNQMNDTVDKVCSYYTKFSLGLIFISCSMFNVAPFCNNIANVFIFK
TENYTLEFSLYYQFPGIDPTDYFTTTSIYNFYLSYNCAMMVSGLDLILFLIIFQIIGHVYILRYNLENFPWPKNKVVFKL
GDILKYKINESITSEMFDAEENKEVRFKLAECIEYHKKIIGFTDEVSALFGPILACNYLFHLVCCSLLLLECSEGGYSAM
LRYGPMTVLIYGQLIQMSVIFELLGSETEKLPDSAYFLPWECMDTSNRRTACIMLHKMQYKISLKALGLAAVGVSTMTGI
LKTTFSYYAFLQTMGD