TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 25
TMS 2: 71 - 89
TMS 3: 97 - 117
TMS 4: 147 - 167
TMS 5: 187 - 205
TMS 6: 235 - 256
TMS 7: 264 - 284
TMS 8: 290 - 308
TMS 9: 316 - 334

MIYVLFFNLTLLAFRIFYVLYYPIDLSPEEAQYWDWSRNLDLSYYSKPPMVAYMNFLSSKLLGNSELAVRITPILLSFLL
SIFTYLFVKKIFDKKVALIASTLPQLTIGYAINSLLMTTDAPFIFFWSLSVMCLYLAFEKNRASLWLLTGVLAGLAFLSK
YPAVFLLPISLAYMTLYRRDLLKSPNPYLSLLPAFFLSLPVLIWNYLHNFVSFKHVSTLATKSQELFGLSNTLEFLGGQM
LLLSLIPFFVLFYAWVRSLKDRRLIFFTFYSLPVFFFFLVLSLHKRVEANWSGFAYFSGFVLTSYFLSRSILLLPSYLIS
LILFIFLHFTPLLDMVGLGRLLPPERDPTKFLVGWRELGKRVSRLYTGNELVFSPQYQVTAELAFYTKGNPRTYCINLGR
RMNQYDLWKGGMKAYMGKDAIFVSVSPAEERVLKAFDGIIWEEHYRVFWRGKEVGSFYIYKLRNYKGLEESLPMGY