TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 24 - 48

MLGRVHNTNIPEMTTHPFTFRKPLLALALSAASVLSLPTPSQAASPASFFHVSGFVRLYGFNKNYGAPTKPDQRSSALGE
GLNITTDPFLGGFGLGLSLYNANAIETFPAGDKAQETTLMGAKSSLTTVGQAFVQYARDGALIRAGRQVINTPWMGARDS
RMIPQTFQGVWASIAPMKGLQLMATRINAFRSRTSDSFTHDNLYYPNGYEGDTLYGTTTVFPKKTVLPEASGTSVVGARY
HSGPIHGEAWFYDYTDFTRSTYLNGGYAFGKAHDAFAPYVDAQFMHQTGGSMFQKYKATLFGKGGAVDSTLWGLRGGVKF
SGNNVSLAYNKLEDHANAFGGGSIVSPYGDHTAMYAAVMTANLLAYGPGDATELAYSRSFLDHQLKLKVAALKFHTTYSG
NPHAVYFDATYALNGKLKGLSIRERLAISNGASSSAYRSLVYNRLMLQYRF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1