TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 49 - 68
TMS 2: 84 - 103
TMS 3: 107 - 127
TMS 4: 145 - 163
TMS 5: 189 - 214
TMS 6: 274 - 299
TMS 7: 303 - 325
TMS 8: 355 - 377
TMS 9: 381 - 399

MTNIFSNFSLYFKNTWTKTKQRFSKTLPSSNVPFMMIKLVFVDIGYHPVSKIINYICLAIYMSSFLLEMNFLRLRFSTHL
LIKYGCGSSLSVYFISSMTVAAMTELLAVDLSEGILSSFWPIDFCGPQVKQLILKQSRADKRMHYVVLLVFSITGLAMLP
IWGDQKEWFLCVQVYEYNFGEWSKIPYYIYFFTFPWVAFSSLRLPFMMNYAILNLRMQVFLINQKIAKMSNAYDQTTIED
VNSQKRIFKNLRLCISHHILIKWWLRKFVNHVKFCIPIFVIVGIATSISIVFYLIYSFQQVNLVLKIRFLSIACCCWFVI
YLFSEAGQSLYEYTEIFHSLISCRWYIWNVKNRRILLVFLANSLEPMTFSLAGITLNYRFALNMMKTSCSYALILYKLNC
DSQIMD