TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 24

MKKKIALLLAGLSIVSGTALGASFKLTDEIKINDETNYRSDERTKTEWTIAKGEYKADNGLKLKFDVDRDDINYDASGYE
DHEGWDTYFAAYYPLASVELGGLTFKNEIGAEMYYDQEDSYDKNGSDQTEKEETELGLALKTKTKLNDTTTWSTKLWARN
IDYEKGTTDEDEVLYGIETSMGMDFNRNWSAEVEVDGFWGGYSDSANTFAGDGIDSFNYEVFAYLDYAQDLYKTDNFKLF
FSTEFAMEFYAQGDDYKDAEEDYSEYYIQPGLGFKYGVTESVALHGWTGYKVLGETANGDGTVDDNNEWESVVGFKVAM
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1