TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 52 - 74

MTKLSLAAALLLGSAVFASAADNLVSAFKEGKLDGRLRAQYFVTDWDNDAKYSATGFAVGGSLIYKTAPLYGFSFGTGLY
TTQNPGGWTDAEDGKNANTSKDLFARGPGSAYDYGDGYAVLAQAYLQYDIAKSKIRAGRMLVSNPWMSPNDTKMIPVAFE
GVDFVSNDLLNTTVQLDYIDKIKERGMDYFGNMAETLDTPSKISSYYDTGYGTATHRHGDAPDVTVFGIKNRSFDNLELE
GWVMHWPDLVDHLRLEANYAFEAGDVILGLGGLYMQQYDKGAGDIILPKTNNYDSDNSVDTNLWALRATANYRAAKFLLA
TSHTDSGADMIAPWRGFPTQGYTRSMTQTDWNANTTAYKAEFDYDFDAIVAGMSTMLSYAYYDRDPSKKPYQSMTDRAFG
NGDTHQWNFDILYKLAGDWKGTELKARLMDQNNDKTALATAETSNQEMRLEINYRF