TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MFGYIIVNKPEMKFREFDVYHGYYCGLCRKLKEHYGKFGQITLSYDMVFVLMTLTSLYEPETTKSMKRCVTHPLHKHEER
VNNITDYVAHMNILLTYYKCKDDWNDDRKLKKLVLEKFYTIRVDFPEIFIGKNGIRSMIS
Create a helical wheel plot for a TMS: