TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MAYPTTLELIGGQGGSSFSFTGEKNGASLEKIWVWVGEWQIRAIRAWLSDGRNKTFGEPSGSHQEYVFSPGELFTSLSLW
GNGAGTRLGAIKFITSKGNEFFVKMTKWGLKQEYPIDVGSGYCLGIVGRSGADIDCMGFMFLYAVQSSVLTNVNYPTINQ
QIPKVAVEDINSITFDNNTSVNQNKALASSNTVIKTCSWSMTSSFSSTFSVGVKAGIPDVAEGSMGFSFSLGSEHTYGLE
ETDERNETLVTSVNIPPQKKVDVGITIGRATFDLPYTGTVKITCKNGSELQYETKGIYKGVTYTDIKVKTVEKDL